Van Slobbe's Inzet voor Duurzaamheid en Ethiek

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. EcoVadis en ESG-ambities
 3. Sustainable Development Goals
 4. CO2-voetafdruk
 5. Transparantie in de Toeleveringsketen
 6. Digitaal Product Paspoort (DPP)
 7. Compliance en Regelgeving
 8. ISO-certificeringen
 9. PPP Lidmaatschap
 10. Code of Conduct

1. Inleiding

Bij Van Slobbe erkennen we dat duurzaamheid en ethisch ondernemen geen keuzes zijn, maar verantwoordelijkheden die we serieus nemen. Onze toewijding aan deze principes wordt weerspiegeld in onze diverse initiatieven, van het behalen van de EcoVadis Committed badge tot onze actieve bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN. We streven naar meer dan alleen het voldoen aan normen; onze ambitie is om te leiden in duurzaamheid en ethiek, gedreven door een passie voor positieve verandering en innovatie.  

Onze aanpak is holistisch, gericht op het minimaliseren van onze milieu-impact door doelgerichte acties, het bevorderen van energiebewustzijn, en het implementeren van een beleid dat onze belofte aan de aarde weerspiegelt. We beschouwen duurzaamheid als een integraal onderdeel van onze bedrijfscultuur, waarbij elk teamlid bijdraagt aan een groenere toekomst.  

Onze ambitie strekt zich uit tot het verbeteren van de milieu- en sociale omstandigheden in onze toeleveringsketen, waarbij we ons richten op de transparantie en traceerbaarheid van onze producten. We ondersteunen initiatieven zoals sociale audits en zijn trots op onze ISO-certificeringen, die getuigen van onze inzet voor kwaliteitsmanagement en milieubeheer.  

Met het Digital Product Passport (DPP) bieden we een nieuw niveau van transparantie in onze producten, terwijl ons lidmaatschap van Promotional Products Professionals (PPP) onze inzet voor professionaliteit in de branche onderstreept. Onze Code of Conduct en de naleving van CSR-principes verzekeren onze stakeholders van onze inzet voor ethisch en verantwoord ondernemen.  

In deze geïntegreerde aanpak naar duurzaamheid en ethisch ondernemen, nodigen we je uit om meer te ontdekken over onze ESG-ambities, onze voortgang in het bereiken van de SDG's, en onze inspanningen om onze CO2-voetafdruk te verkleinen. Samen bouwen we aan een toekomst waarin elk product bijdraagt aan een groenere, eerlijkere wereld.

2. EcoVadis en ESG-ambities

Bij Van Slobbe erkennen we het belang van echte verandering, die begint bij toewijding. Dit wordt belichaamd door onze EcoVadis Committed badge, een teken van erkenning en onze belofte aan klanten, onszelf en de planeet. Deze badge vertegenwoordigt niet alleen onze erkenning voor duurzame praktijken, maar bevestigt ook onze voortdurende inzet om voorop te lopen in duurzaamheid en ethiek.

Onze Missie: Leiderschap in Duurzaamheid en Ethiek

Onze missie bij Van Slobbe gaat verder dan het naleven van de normen; het is een streven naar het leiden van veranderingen in duurzaamheid en ethiek. "Duurzaamheid is geen keuze, het is een verantwoordelijkheid" - deze visie motiveert ons dagelijks om innovatieve en milieuvriendelijke oplossingen te zoeken. Voor ons is duurzaamheid meer dan een doel; het is een passie die ons inspireert in al onze bedrijfsactiviteiten.

Doelgerichte Acties voor een Groenere Toekomst

Onze toewijding aan het milieu komt tot uiting in onze gerichte acties. We hebben kwantitatieve doelen gesteld om onze impact op het milieu te minimaliseren, waaronder het reduceren van energieverbruik en broeikasgasemissies. "Elke kleine stap telt – en wij zetten grote stappen." We streven naar energiebewustzijn, waarbij efficiëntie en verantwoordelijkheid samengaan. Ons milieubeleid weerspiegelt deze toewijding, waardoor duurzaamheid een integraal onderdeel is van elk bedrijfsaspect.

Een Duurzame Bedrijfscultuur Creëren

Bij Van Slobbe gaat duurzaamheid verder dan alleen beleid. We hebben een cultuur gecreëerd waarbij iedereen in het team de waarden van duurzaamheid omarmt en integreert in hun dagelijkse werk. Dit strekt zich uit tot ons aanbod van kwaliteitsvolle relatiegeschenken en promotionele artikelen, die niet alleen een glimlach brengen, maar ook bijdragen aan een groenere, eerlijkere wereld.

Ambitieus Vooruitkijken: Onze ESG-ambities tot 2030

In 2022 hebben we onze ESG-ambities (Environmental, Social, and Governance) geëvalueerd en geactualiseerd, met een duidelijke visie tot 2030. Dit proces omvatte het bepalen van prioriteiten en reikwijdte, gericht op de impact van onze zakelijke activiteiten. Onze ambities liggen bij het aanbieden van milieuvriendelijke geschenken, het verbeteren van de ESG-omstandigheden in onze toeleveringsketen, en het waarborgen van heldere, transparante communicatie.

3. Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals

Bij Van Slobbe hebben we ons stevig verbonden aan de Sustainable Development Goals (SDG's), de duurzame ontwikkelingsdoelen vastgesteld door de Verenigde Naties. Deze doelen zijn ontworpen om tegen 2030 een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering, en streven naar een duurzamere en rechtvaardigere wereld. Onze inspanningen om deze doelen te bereiken, zijn een cruciaal onderdeel van onze bedrijfsstrategie en ethiek.

 

Focus op Specifieke SDG's

Onze activiteiten en projecten zijn specifiek gericht op bepaalde SDG's, waarvan we geloven dat we daarin de grootste impact kunnen maken. Deze omvatten:

 • SDG 12: Verantwoorde Consumptie en Productie

  We zetten ons in voor het verminderen van onze milieuvoetafdruk door het aanbieden van milieuvriendelijke producten en het bevorderen van duurzame praktijken in onze productie en toeleveringsketens.

 • SDG 13: Klimaatactie

  We richten ons op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het implementeren van strategieën voor klimaatbestendigheid in onze bedrijfsvoering

Daarnaast ondersteunen wij ook:

 • SDG 8: Waardig Werk en Economische Groei

  Door het waarborgen van eerlijke arbeidsomstandigheden en het stimuleren van economische groei via duurzame praktijken.

 • SDG 9: Industrie, Innovatie en Infrastructuur

  Door te investeren in innovatieve oplossingen en duurzame infrastructuur binnen onze industrie.

 • SDG 15: Leven op het Land

  Met onze inspanningen om de biodiversiteit te beschermen en duurzaam gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen.

Toewijding aan Voortdurende Verbetering

Onze betrokkenheid bij de SDG's is een doorlopend proces. We streven ernaar onze bijdrage aan deze doelen voortdurend te evalueren en te verbeteren. Door onze zakelijke praktijken, productaanbod en maatschappelijke initiatieven af te stemmen op de SDG's, dragen we bij aan een positieve en meetbare impact op zowel sociaal als ecologisch gebied.

Samenwerking en Transparantie

We erkennen dat het bereiken van de SDG's een gezamenlijke inspanning vereist. Daarom werken we nauw samen met onze partners, leveranciers en klanten om onze gezamenlijke doelstellingen te realiseren. Transparantie in onze acties en vooruitgang is cruciaal, en we streven ernaar om onze stakeholders regelmatig te informeren over onze bijdrage aan de SDG's.

Bij Van Slobbe is de inzet voor de Sustainable Development Goals meer dan een zakelijke verplichting; het is een fundamenteel onderdeel van onze identiteit en bedrijfscultuur. Door de SDG's te omarmen, bevestigen we onze toewijding aan een duurzamere, rechtvaardigere en veerkrachtigere toekomst voor iedereen.

4. CO2-voetafdruk

CO2 voetafdruk

Onze aanpak bij Van Slobbe omvat een nauwkeurige meting en consequente vermindering van onze CO2-voetafdruk. We zijn ons bewust van de impact die onze bedrijfsvoering heeft op het milieu en zetten ons in voor concrete acties om deze impact te minimaliseren.

 

Transparantie in CO2-Berekeningen

Het meten van onze CO2-voetafdruk is een eerste belangrijke stap. We hebben voor een groot aantal producten de CO2-uitstoot per product gedetailleerd in kaart gebracht. Deze inspanning stelt ons in staat om onze klanten duidelijk te informeren over de milieu-impact van onze producten.

Levenscyclusanalyse

We gebruiken een levenscyclusbenadering om de CO2-uitstoot in elke fase van onze producten te analyseren. Deze benadering helpt ons om de CO2-impact gedurende de gehele levensduur van het product te begrijpen en te beheren, van de winning van grondstoffen tot de productie, het transport, en zelfs tot aan het einde van de levensduur van het product.

Bronnen en Methodologie

Onze berekeningen zijn gebaseerd op gegevens uit secundaire bronnen, zoals Basiseffecten, Ecoinvent, Base Carbone en ADEME. Deze bronnen helpen ons om een nauwkeurig beeld te krijgen van de milieu-impact in de verschillende stadia van onze productie en leveringsketen.

Inzet voor Vermindering van de CO2-Uitstoot

Naast het meten van onze CO2-voetafdruk, zijn we actief bezig met het verminderen ervan. Dit omvat het optimaliseren van onze productieprocessen, het kiezen van duurzamere materialen, en het verbeteren van onze logistieke efficiëntie.

TreeByTree: Een Stap Verder in CO2-Compensatie

Als onderdeel van onze inzet voor duurzaamheid en het verminderen van onze CO2-voetafdruk, hebben we ons ook aangesloten bij het TreeByTree-initiatief. Dit initiatief stelt ons in staat om actief bij te dragen aan het planten van bomen, wat een natuurlijke manier is om CO2 uit de atmosfeer te absorberen en te compenseren voor onze resterende uitstoot. Door deel te nemen aan TreeByTree, tonen we onze toewijding aan milieubehoud en nemen we concrete stappen om onze impact op de planeet te verminderen.

Onze inspanningen om onze CO2-voetafdruk te verkleinen, samen met onze deelname aan initiatieven zoals TreeByTree, benadrukken onze toewijding aan duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze planeet. Het is een integraal onderdeel van onze missie om niet alleen te voldoen aan de huidige milieunormen, maar ook om actief bij te dragen aan een betere en groenere toekomst.

5. Transparantie in de Toeleveringsketen

Bij Van Slobbe is transparantie in onze toeleveringsketen een kernaspect van onze bedrijfsvoering. We erkennen het belang van duidelijkheid en verantwoordelijkheid in elke fase van onze productie- en leveringsprocessen. Dit streven naar transparantie is niet alleen essentieel voor het handhaven van onze ethische normen, maar het helpt ons ook om een vertrouwensband met onze klanten op te bouwen.

Inzicht in Sociale Normen en Audits

Een belangrijk element van onze transparantie-inspanningen is het waarborgen van specifieke sociale normen in onze toeleveringsketen. We werken actief samen met leveranciers die voldoen aan onafhankelijke standaarden voor sociale audits, zoals BSCI (Business Social Compliance Initiative) of SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit). Deze audits zijn cruciaal om te garanderen dat de werkomstandigheden en mensenrechten in onze toeleveringsketen worden gerespecteerd.

Keuze en Informatie voor Klanten

We stellen onze klanten in staat om bewuste keuzes te maken door hen te voorzien van uitgebreide informatie over de herkomst en productieomstandigheden van onze producten. Dit omvat het aanbieden van producten waarvan de productie- en auditinformatie beschikbaar is, en het op verzoek verstrekken van relevante informatie, waaronder auditrapporten en certificeringen.

Een Proactieve Benadering

Onze benadering van transparantie in de toeleveringsketen is proactief. We streven ernaar om onze leveranciers te betrekken bij continue verbeteringsprocessen en te zorgen voor naleving van de hoogste ethische en sociale normen. Dit betekent ook dat we voortdurend onze processen herzien en verbeteren om ervoor te zorgen dat onze toeleveringsketen niet alleen efficiënt is, maar ook ethisch verantwoord en duurzaam.

Partnerschap en Dialoog

We geloven in de kracht van partnerschap en dialoog. Door nauw samen te werken met onze leveranciers en door open communicatie met onze klanten, versterken we de integriteit van onze toeleveringsketen. Dit partnerschap is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en een gedeelde toewijding aan duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Bij Van Slobbe is transparantie in de toeleveringsketen niet alleen een beleid, het is een integraal onderdeel van onze inzet voor duurzaamheid en ethisch ondernemen. Door deze transparantie kunnen we onze impact op de wereld positief beïnvloeden en tegelijkertijd onze klanten de zekerheid bieden dat ze samenwerken met een verantwoordelijk en ethisch bedrijf.

6. Digitaal Product Paspoort (DPP)

In ons streven naar grotere transparantie in de kledingindustrie, introduceert Van Slobbe het Digitaal Product Paspoort (DPP). Deze innovatieve tool is een mijlpaal in onze inspanningen om de milieu-impact van onze producten te verlagen en klanten een duidelijk inzicht te bieden in de herkomst en duurzaamheid van hun aankopen.

Aware™ Virtual ID: Revolutionaire Transparantie

Een kerncomponent van Iqoniqs DPP is de Aware™ Virtual ID-app, een blockchain-gebaseerde applicatie die gebruikers in staat stelt de CO2-uitstoot en de volledige reis van elk kledingstuk te traceren. Met slechts één scan van de QR-code op het kledingetiket onthult de app alle impactgegevens van het product, van productie tot levering.

Volledige Impactgegevens Met Één Scan

Deze benadering biedt een nooit eerder gezien niveau van transparantie. Klanten kunnen nu met eigen ogen de impact van hun kledingstukken zien en geïnformeerde beslissingen nemen over hun aankopen. Het DPP biedt niet alleen inzicht in de CO2-uitstoot, maar geeft ook een duidelijk beeld van de volledige levenscyclus van het product.

Duurzame Productkeuzes Bevorderen

Door de implementatie van het DPP, ondersteunen we onze klanten in het maken van duurzamere keuzes. Onze Iqoniq-collectie, bijvoorbeeld, bestaat uit kleding gemaakt van een unieke mix van 50% gerecycled katoen en 50% biologisch katoen. Dit soort informatie is direct beschikbaar via het DPP, waardoor klanten de duurzame kenmerken van onze producten kunnen waarderen.

Breed Scala aan Kleurenopties en Uniseks Pasvorm

Naast de duurzaamheidsaspecten biedt onze collectie ook een breed scala aan kleuropties en een uniseks pasvorm. Dit zorgt ervoor dat onze kleding niet alleen milieuvriendelijk is, maar ook veelzijdig en toegankelijk voor een breed publiek.

Commitment aan Milieu- en Consumentenbewustzijn

Het Digitaal Product Paspoort van Van Slobbe is meer dan een technologische innovatie; het is een uiting van onze toewijding aan milieuverantwoordelijkheid en consumentenbewustzijn. Door deze geavanceerde tool te gebruiken, zetten we een nieuwe standaard in producttransparantie en stimuleren we een bewustere benadering van mode en consumptie.

Onze inzet voor het Digitaal Product Paspoort weerspiegelt onze missie om de industrie te leiden naar een hoger niveau van verantwoordelijkheid en om onze klanten te betrekken bij onze duurzaamheidsreis. Door deze technologie te omarmen, streven we ernaar om een positieve verandering in de industrie te stimuleren en tegelijkertijd onze klanten te voorzien van de informatie die ze nodig hebben om bewuste en verantwoorde keuzes te maken.

7. Compliance en Regelgeving

OEKO-TEX®Van Slobbe BV hecht groot belang aan de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, wat essentieel is voor onze integriteit en betrouwbaarheid als bedrijf. Compliance is een hoeksteen van onze bedrijfsvoering, waarbij we ervoor zorgen dat alle aspecten van ons bedrijf voldoen aan de juridische en ethische normen.

Focus op Transparantie en Ethische Praktijken

Onze inzet voor compliance omvat een transparante bedrijfsvoering en het waarborgen van ethische praktijken in al onze processen. Dit betekent dat we voortdurend onze procedures herzien en verbeteren om te voldoen aan de steeds veranderende wetgeving en industrienormen.

Samenwerking met Leveranciers en Partners

Een belangrijk onderdeel van onze compliance-strategie is de samenwerking met leveranciers en partners. We zorgen ervoor dat onze zakenrelaties gebaseerd zijn op wederzijds respect voor de geldende wet- en regelgeving. Dit betekent dat we van onze leveranciers verwachten dat zij zich ook houden aan deze normen, wat bijdraagt aan een verantwoorde en duurzame toeleveringsketen.

Voortdurende Evaluatie en Verbetering

Compliance bij Van Slobbe is geen statisch proces, maar een voortdurende inspanning die aanpassing en verbetering vereist. We evalueren regelmatig onze compliance-strategieën en passen deze aan waar nodig, om ervoor te zorgen dat we altijd voldoen aan de geldende regels en normen.

Betrokkenheid van het Gehele Team

Onze toewijding aan compliance en regelgeving wordt gedragen door het hele team. We zorgen ervoor dat al onze medewerkers zich bewust zijn van het belang van deze aspecten en bieden hen de nodige training en middelen om deze principes in hun dagelijkse werk toe te passen.

Bij Van Slobbe BV zien we compliance niet alleen als een verplichting, maar als een kans om onze integriteit en professionaliteit te tonen, en om het vertrouwen van onze klanten en partners te versterken. Door ons strikt te houden aan de geldende wet- en regelgeving, dragen we bij aan een ethisch, verantwoord en duurzaam bedrijfsklimaat.

8. ISO-certificeringen

Van Slobbe BV hecht grote waarde aan kwaliteit en milieubeheer, wat tot uiting komt in onze ISO-certificeringen. Deze certificeringen zijn een bewijs van onze inzet voor het handhaven van hoge standaarden in onze bedrijfsvoering.

ISO 9001 Certificering: Kwaliteitsmanagement

Onze ISO 9001 certificering weerspiegelt onze toewijding aan kwaliteitsmanagement. Deze internationale norm biedt ons de handvatten voor het continu verbeteren van onze processen, diensten en producten. Met het ISO 9001 certificaat tonen we aan dat de kwaliteit van onze diensten en producten gewaarborgd is en voldoet aan de eisen en wensen van onze opdrachtgevers. Het stelt ons in staat om onze klanttevredenheid te verhogen, risico’s te verkleinen, fouten te reduceren en onze processen te verbeteren, wat leidt tot een sterkere marktpositie.

ISO 14001 Certificering: Milieumanagement

De ISO 14001 certificering onderstreept onze inspanningen op het gebied van milieumanagement. Deze internationaal erkende norm helpt ons om onze milieu-impact te beheersen en te verbeteren. Door het naleven van deze norm tonen we aan dat we voldoen aan de relevante wet- en regelgeving en streven naar continue verbetering van onze milieuprestaties.

Deze ISO-certificeringen zijn niet alleen een bewijs van onze professionele aanpak, maar tonen ook onze betrokkenheid bij het leveren van kwalitatief hoogwaardige producten en diensten, terwijl we tegelijkertijd onze ecologische voetafdruk minimaliseren.

Door deze certificeringen te behalen en te behouden, benadrukken we ons streven naar uitmuntendheid en duurzaamheid in alle aspecten van ons bedrijf. Ze vormen de basis voor continue verbetering en innovatie, en helpen ons om het vertrouwen van onze klanten en stakeholders verder op te bouwen. Bij Van Slobbe BV zijn we er trots op dat we onze bedrijfsvoering kunnen afstemmen op deze hoge standaarden, wat ons helpt om niet alleen vandaag maar ook in de toekomst succesvol te zijn.

 

9. PPP Lidmaatschap

PPP Keurmerk: Een Teeken van Onderscheid

Het PPP keurmerk is niet alleen een symbool van onze lidmaatschap bij de enige branchevereniging, maar het toont ook aan dat wij ons actief inzetten om het vakgebied van promotionele producten en relatiegeschenken sterker en professioneler te maken. Dit keurmerk weerspiegelt onze inspanningen om ons continu te verbeteren en om de eindklant nog beter te kunnen bedienen.

Actieve Inzet voor Professionalisering

Als lid van PPP zetten wij ons actief in om het vakgebied te versterken. Dit betekent dat we deelnemen aan diverse initiatieven en campagnes die gericht zijn op het verhogen van de professionaliteit binnen onze sector. Ons PPP lidmaatschap biedt ons toegang tot waardevolle vakkennis, communicatieplatforms en belangenbehartiging, waardoor we in staat zijn om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren.

PPP Leveranciers Maken het Verschil

We zijn trots op onze rol binnen PPP, waar we samen met andere leden het verschil maken in de branche. Dit lidmaatschap stelt ons in staat om niet alleen onze eigen bedrijfsvoering te versterken, maar ook een positieve bijdrage te leveren aan de hele sector.

Onderscheidend Vermogen en Klantenservice

Dankzij ons PPP lidmaatschap kunnen wij ons onderscheidend profileren, wat direct ten goede komt aan onze klanten. Het stelt ons in staat om producten en diensten van hoge kwaliteit te bieden en om oplossingen op maat te creëren die aansluiten bij de specifieke behoeften van onze klanten.

Bij Van Slobbe zien we ons PPP lidmaatschap als een essentiële factor in onze voortdurende inzet voor kwaliteit, innovatie en uitstekende klantenservice. Het is een bevestiging van onze toewijding aan het leveren van de beste producten en diensten in de branche, terwijl we bijdragen aan de ontwikkeling en professionalisering van het vakgebied.

10. Code of Conduct

Kernaspecten van Onze Code of Conduct

CSR (Corporate Social Responsibility): Onze Code of Conduct is diep verankerd in het concept van CSR, waarbij we sociale, milieu- en economische aspecten integreren in onze waarden en bedrijfsvoering. Wij erkennen het toenemende belang van CSR in de hedendaagse zakenwereld en streven ernaar om deze verantwoordelijkheid in elk aspect van ons werk te omarmen.

Veiligheid, Kwaliteit en Integriteit

We zijn vastbesloten om niet alleen aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen, maar deze ook te overtreffen door de veiligheid, kwaliteit en integriteit van onze producten en bedrijfsprocessen te garanderen.

Naleving van Wet- en Regelgeving

Onze Code of Conduct verplicht ons om te voldoen aan alle relevante lokale en nationale wetten en regelgevingen, vooral met betrekking tot productveiligheid en milieu.

Werkomstandigheden

We dragen zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving en houden ons aan alle geldende wet- en regelgeving op dit gebied.

Geen Tolerantie voor Kinder- en Dwangarbeid

Kinderarbeid en dwangarbeid zijn strikt verboden binnen onze bedrijfsvoering en toeleveringsketen.

Respect voor Vrijheid van Vereniging

We erkennen en respecteren het recht van werknemers op vereniging en collectieve onderhandelingen.

Geen Discriminatie of Exploitatie

Wij tolereren geen discriminatie, intimidatie of exploitatie in enige vorm binnen ons bedrijf en onze toeleveringsketen.

Onze Code of Conduct is niet alleen een intern document; het is ook een belofte aan onze klanten, partners en de gemeenschappen waarin we opereren. We verwachten dat onze zakenpartners, inclusief leveranciers en onderaannemers, deze code respecteren en naleven. Deze code maakt integraal onderdeel uit van onze dagelijkse bedrijfsprocessen en is een richtlijn voor hoe we zakendoen.

Voortdurende Verbetering en Dialoog

We zijn toegewijd aan continue verbetering en evaluatie van onze Code of Conduct. We moedigen open dialoog en feedback aan van zowel interne als externe stakeholders om ervoor te zorgen dat onze praktijken altijd in lijn zijn met onze ethische normen en waarden.

Bij Van Slobbe BV is onze Code of Conduct meer dan een set regels; het is een weerspiegeling van onze bedrijfsethiek en de standaard waaraan we ons houden in elke interactie. Het is een essentieel onderdeel van onze inzet om op een ethisch verantwoorde en professionele manier zaken te doen.

Neem contact met ons op

Error 404