Privacy Policy Van Slobbe BV

 
Van Slobbe BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Van Slobbe BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.Als Van Slobbe BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciersPersoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Van Slobbe BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinde;
Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De overeengekomen opdracht;Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van Slobbe BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
(Zakelijk) Telefoonnummer;
(Zakelijk) E-mailadres;
Geslacht.Uw persoonsgegevens worden door Van Slobbe BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Van Slobbe BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Administratieve doeleinde;

Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De behandelovereenkomst;Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van Slobbe BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
GeslachtUw persoonsgegevens worden door Van Slobbe BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar. 

 

Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Van Slobbe BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Administratieve doeleinde.Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De behandelovereenkomst;Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van Slobbe BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Geslacht.Uw persoonsgegevens worden door Van Slobbe BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Maximaal 40 jaar. 

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Van Slobbe BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van Slobbe BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
E-mailadres.Uw persoonsgegevens worden door Van Slobbe BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Onze website maakt gebruik van CloudVPS en MailerLite, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van CloudVPS en MailerLite. CloudVPS en MailerLite zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door MailerLite beveiligd opgeslagen. CloudVPS en MailerLite maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. CloudVPS en MailerLite behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.
 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Van Slobbe BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van Slobbe BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres.Uw persoonsgegevens worden door Van Slobbe BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.
 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Van Slobbe BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De arbeidsovereenkomst.Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van Slobbe BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Geboortedatum;
Salarisgegevens;
Kopie ID;
BSN-nummer;
Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Van Slobbe BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
Het verzorgen van de (financiële) administratie;
Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Van Slobbe BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
Alle personen die namens Van Slobbe BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Van Slobbe BV
Escudostraat 38
2991 XV
Barendrecht
R.Roelofs@vanslobbe.nl

 COOKIES

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen.

Aan de hand van cookies kunnen websites van Van Slobbe je herkennen als je deze weer bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten jij in je winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen.

Ook kunnen cookies worden gebruikt om advertenties op de websites die je bezoekt beter op je behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.

Van Slobbe maakt gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat je je internetbrowser afsluit.

Als je het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten van Van Slobbe geen gebruik kunt maken.

Zoals reeds eerder vermeld kan Van Slobbe persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uitwisselen met haar groepsmaatschappijen en je persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw aankoop of gebruik van producten of diensten van Van Slobbe of haar groepsmaatschappijen, waaronder ook via cookies verzamelde surfgegevens.

Je kan zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in je browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst Van Slobbe je naar het "help'' menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren. Tevens kan je je op http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen.


WELKE COOKIES KUNNEN ER WORDEN GEPLAATST?

Hieronder vind je een overzicht van de cookies die Van Slobbe plaatst of laat plaatsen.

Functionele cookies

Doel 

PHPSESSID

Algemene sessiecookie

COOKIE_AGREED

Slaat je keuze van de bezoeker om wel/geen cookies te accepteren op. 

Niet-functionele cookies

Doel

 _utma, _utmb, _utmc en andere _utmc-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

VISITOR_INFO1_LIVE en PREF

Dit zijn cookies die geplaatst worden door YouTube wanneer videocontent op pagina’s wordt ingevoegd.  

 Id, _drt_

Cookies die geplaats worden wanneer in een YouTube filmpje reclame wordt getoond.  

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan Van Slobbe?

Facebook, Google +1, LinkedIn, Twitter Social Media buttons op diverse plaatsen op Tweakers.net. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.

Youtube.com en diverse andere videohosters. Bij video's die door gebruikers en medewerkers van Tweakers.net zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.

Diverse afbeeldingenhosters Bij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.


WIJZIGEN VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Van Slobbe behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. Van Slobbe adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Van Slobbe wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten.


Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 22 mei 2018.